Reklama

Rakousko

Zdroj: Klára Vrtalová

Pro přespávání na divoko v Rakousku neplatí jasná obecná pravidla a každá ze spolkových zemí reguluje táboření v různé míře a rozdílným způsobem. Některé spolkové země navíc přespávání na divoko neřídí centrálně, ale regulaci nechávají na jednotlivých obcích. Orientaci v možnostech táboření dále komplikuje fakt, že obce mohou přespávání na divoko na určitých místech povolit, nebo naopak zakázat – nelze se tedy řídit předpokladem, že pokud chybí zákazová značka, je táboření dovoleno. Následující přehled proto slouží k obecné orientaci, ale vzhledem k nejasným pravidlům a vysokým pokutám doporučujeme přespávání v horských chatách, oficiálních kempech a na vyhrazených místech.

Obecná pravidla táboření na divoko v Rakousku

V rakouských zákonech a vyhláškách se obecně rozlišuje přespávání v zalesněných oblastech, přespávání mimo oblast lesa a přespávání v tzv. alpinské pustině (alpinská pustina je oblast nad hranicí lesa, která není obdělávána pro zemědělství nebo lesnictví). Rakouské zákony také rozlišují táboření/kempování (to je ve většině případů definováno jako nocování v mobilním obydlí jako je stan, karavan, motorové vozidlo atd.) a bivakování (tj. přespání pod širákem). Některé spolkové země ve svých zákonech regulují táboření i bivakování, jiné se věnují pouze otázce táboření a bivakování výslovně nezmiňují.

Přespávání v zalesněných oblastech

Rakouský lesní zákon zaručuje volný přístup osob do zalesněných oblastí, nicméně táboření je v lese výslovně zakázáno, a to v celém Rakousku. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy nocležník získá výslovný souhlas vlastníka lesa. Porušení uvedeného nařízení je trestáno pokutami, jejichž výše se odvíjí od závažnosti porušení. V lečích případech (např. táboření bez souhlasu majitele) mohou pokuty dosahovat až 150 eur, v těžších případech (např. parkování vozidla na viditelně uzavřené lesní cestě) se mohou vyšplhat až na částku 730 eur nebo může být pachatel potrestán odnětím svobody až na jeden týden.

Závažným právním deliktem je také rozdělávání ohně nejen v zalesněných oblastech, ale také v jejich blízkosti, pokud by rozdělání ohně mohlo způsobit rozšíření požáru na oblast lesa. Při porušení toho nařízení (porušením může být i odhození zapálené cigarety) hrozí v méně závažných případech pachateli pokuta až do výše 3630 eur. V těžších případech může být čin potrestán pokutou až do výše 7 270 eur.

Přespávání mimo zalesněné oblasti

Mimo zalesněné oblasti je táboření regulováno zákony konkrétních spolkových zemí a také místními vyhláškami obcí. Zatímco v Tyrolsku, Dolním Rakousku, Horním Rakousku, Burgenlandu a v Korutanech je táboření ve volné přírodě zakázáno, ve Štýrsku, Salcbursku a Vorarlbergu neexistují zákony, které by táboření ve volné přírodě výslovně zakazovaly nebo povolovaly. V posledních třech jmenovaných spolkových zemích se regulace řídí obecními vyhláškami a také regulují táboření v chráněných oblastech.

Přespávání v alpinské pustině

Přespávání v oblasti alpinské pustiny se, stejně jako přespávání mimo zalesněné oblasti, řídí zvláštními předpisy, které jsou pro každou spolkovou zemi odlišné. Alpinská pustina bývá navíc chráněná a při ohrožení tamních biotopů hrozí vysoké pokuty.

Z těchto důvodů by turisté měli k přespání primárně volit místa k tomu určená (horské chaty, útulny) a k bivakování v přírodě by se měli uchylovat pouze v případě nouze (tedy v místech vzdálených od horských chat, při nepřízni počasí nebo v důsledku zranění). Nouzové bivakování bývá zpravidla akceptováno, nicméně by vždy mělo probíhat s maximálním respektem k okolní přírodě. Plánované bivakování je, stejně jako táboření, ve většině spolkových zemí zakázáno.

Specifika táboření jednotlivých spolkových zemích

Korutany

V Korutanech je výslovně zakázáno kempování a táboření mimo oficiální kempy a mimo kempovací místa nacházející se na soukromých pozemcích (ke kempování na soukromých pozemcích je samozřejmě potřebný souhlas majitele). Zákaz se netýká dočasného parkování karavanů na oficiálních parkovištích nebo stellplatzech a také se nevztahuje na nouzové bivakování v alpinské pustině (např. v případě špatného počasí nebo v důsledku zranění některého z členů výpravy). Plánované bivakování v horách není povoleno.

Více na:

www.ris.bka.gv.at
www.oesterreich.gv.at

Salcbursko

V Salcbursku není táboření mimo zalesněné oblasti nijak regulováno, a není tedy ani výslovně zakázáno. Jednotlivé obce si však mohou vyhláškou rozhodnout, na kterých místech mimo oficiální kempy je kempování povoleno nebo naopak zakázáno. K přespávání v alpinské pustině jsou salcburské zákony poměrně benevolentní. Za předpokladu, že je táboření prováděno s maximálním respektem k okolní přírodě, bývá zpravidla akceptováno nejen nouzové bivakování, ale i jednorázové plánované přespání.

Více na:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Štýrsko

Stejně jako pro Salcbursko, ani pro spolkovou zemi Štýrsko, neexistují žádné obecné právní předpisy, které by výslovně zakazovaly táboření mimo zalesněné oblasti. Táboření však může být regulováno místními vyhláškami nebo omezeno v zájmu bezpečnosti.

Více na:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Tyrolsko

Táboření mimo oficiální kempy je ve spolkové zemi Tyrolsko zakázáno a tento zákaz se vztahuje i na parkoviště, pokud nejsou k tomuto účelu výslovně určena. Ve vysokohorských oblastech Alp tyrolské zákony plánované i nouzové jednorázové přespání obecně umožňují, ale ne ve všech oblastech. Výjimkou je přespání v národních parcích, přírodních rezervacích, chráněných územích nebo v oblastech klidu, kde může být táboření a bivakování za určitých okolností zcela zakázáno.

Více na:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Horní Rakousko

Ve spolkové zemi Horní Rakousko je táboření mimo oficiální kempy zakázáno, nicméně obce mohou vlastní vyhláškou na určitých místech nebo při určitých příležitostech táboření mimo kempy povolit. Za táboření je považován jakýkoliv pobyt uvnitř stanu, zaparkovaného vozidla, karavanu a také pobyt v jejich bezprostřední blízkosti, který je delší než 90 minut. Pohyb v alpinské pustině není zákonem regulován a pokud není pozemek např. ohrazený plotem nebo není jinak označen je považován za volně přístupný.

Více na:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Dolní Rakousko

V Dolním Rakousku platí zákaz nocování v mobilních obydlích mimo oficiálně povolené kempovací plochy a stellplatzy. Nocování na běžných parkovištích je v Dolním Rakousku taktéž zakázáno.

Více na:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Vorarlberg

Táboření mimo oficiální kempy ve spolkové zemi Vorarlberg není mimo zalesněné oblasti zakázáno a je regulováno pouze místními vyhláškami. Starosta i městská rada mohou rozhodnout, zda je táboření na určitých místech povoleno nebo naopak zakázáno. Pohyb osob po neobdělávaných pozemcích je i bez souhlasu majitele zákonem povolen (pokud není pozemek např. ohrazený plotem nebo není jinak viditelně označen).

Více na:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Burgenland

Ve spolkové zemi Burgenland je kempování i táboření mimo oficiální kempovací místa zakázáno. Výjimkou je táboření mládežnických organizací, které se při stanování méně než deseti osob a pobytu kratším než tři dny nemusejí u obce registrovat. V případě karavanů je povoleno krátkodobé stání na parkovištích.

Více na:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Vídeň

Na území Vídně je přespávání na divoko zcela zakázáno. Na veřejných místech je výslovně zapovězeno používání stanů, spacáků i parkování vozidel a karavanů za účelem přespání. Tento zákaz se nevztahuje na oficiálně povolené události.

Více na:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Další zdroje:

https://www.ris.bka.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at

Našli jste v základních informacích chybu? Dejte nám prosím vědět na fotrnatripu@fotrnatripu.tv

Reklama

Zobrazení zemí na mapě

Konkrétní zemi můžete vybrat buď po kliknutí na ni v seznamu, nebo rychleji po zadání úvodních písmem z názvu země ve vyhledávači hned nad mapou.

Po výběru země se na jejím území ukážou špendlíky zobrazující jednotlivé články. Ty si dále můžete filtrovat podle témat (kategorií) kliknutím na tlačítko níže. U špendlíku posledního publikovaného článku z dané země či oblasti se zobrazí titulek a úvodní fotka. Ty si můžete zobrazit také u dalších špendlíků po kliknutí na ně. Po dalším kliknutí si vždy otevřete konkrétní článek či reportáž z daného místa.

Reklama
Reklama
Fotr na tripu